ماده 16 شرایط عمومی پیمان

تایییدات پیمانکار
موارد زیر را پیمانکار تاییید می‌نماید:
الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است.
ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر، اطمینان یافته است.
ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب و هوا، بارندگی وامکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.
د) از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیات ها،عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آن ها را رعایت کند.در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده بر عهده پیمانکار است.
ه) در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.
به هرحال، پیمانکار تایید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.