اصل 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها