ماده 82 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- مدیر دفتر هیات عمومی، دادخواست را به ‌ نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده(85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

قوانین (1 مورد)