تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۲۶

پیام: رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح شاهد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ها ۱. ر. ۲. و. ۳. ک. هر سه نفر با شهرت ش. فرزندان ح. مبنی بر توهین نسبت به خانم ک.ن. فرزند پ.، با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران، مشخص بودن حضور هر سه نفر آن ها در محل که از اظهارات متهمین و وکیل آن ها مستفاد می‌شود و اظهارات شهود که به لحاظ این که به طور مستقیم با شاکیه رابطه خادم و مخدومی ندارند و اصلا رابطه خادم و مخدومی از موارد جرح شاهد نیست ایراد وکیل متهمین و جرح شهود مردود است، علم به وقوع بزه حاصل می‌شود. لذا مستنداً به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هر یک از آنان را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ص. به وکالت از ناحیه خانم ها ۱- ر. ۲- و. ۳- ک. شهرت هر سه نفر ش. فرزندان ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۸۹۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام توهین نسبت به خانم ک.ن. فرزند پ. هر کدام به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکومیت حاصل نموده اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی پور - بهارشاهی