ماده 158 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری‌ بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 120 در هر یک از موارد پیش ‌بینی شده ‌در ماده 119 این قانون در حین انجام وظیفه یا بسبب آن معلول یا فوت شوند به شرح زیر تعیین میگردد:
‌الف - در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.
ب - در مورد محصلین نه دهم حقوق درجه یا رتبه ‌ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می‌ شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج - در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت.
‌تبصره - حقوق مستمری ‌بگیران معلولین این ماده در صورتی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 120 این قانون فوت ناشی از معلولیت ‌باشد معادل آخرین حقوق وظیفه و در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد معادل نه دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.