کانون حسب اعلام قوه قضاییه و با رعایت نیاز ھر استان، کانون استانی راه اندازی خواھد کرد. اساسنامه و سایر امور کانون ھا به موجب آیین نامه ای است که متعاقباً پیشنھاد و تصویب خواھد شد.
تا تشکیل کانون ھای استانی،کانون می‌تواند با ایجاد دفاتر نمایندگی در استان ذیربط امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان را اداره نماید.