بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح قانون صدور چک

مصوب 1400/03/17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 1397/9/12 موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397،‌ بدین وسیله به پیوست تصویر ابلاغیه شماره 20962 مورخ 1400/2/28 ریاست محترم جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ 1400/1/29 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ 1400/2/18 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است، مهم ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده، عبارتست از:

⁘ مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت 3 سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است؛

⁘ صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان پذیر می‌باشد؛

⁘ صدور و تحویل چک های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» می‌باشد؛

⁘ لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود؛

⁘ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است؛

⁘ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است؛

⁘ پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد؛

⁘ در فرض مفقودی چک تضمین شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است؛

⁘ موسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد؛

⁘ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، محرومیت 2 تا 6 سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش بینی شده است.

در پایان ضمن تأکید بر این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره 318175 /97 مورخ 1397/9/11 متضمن ابلاغ ساز و کارها و الزامات ناظر بر چک های تضمین شده، ملغی می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید رضا غنی آبادی - الهام چیت سازان

عناوین و برچسب‌ها