تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۰۸
شماره پرونده: ۴۹-۶۸۱/۱-۰۳

استعلام:

با عنایت به مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب چندین جرم سرقت در پرونده های متعدد شده باشد و این آراء به مرحله قطعیت رسیده باشد ترتیب ادغام آرای مزبور در دادگاه تجدید نظر ونقض آن آراء وصدور حکم واحد با عنایت به مفاد ماده ی ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در هر مورد که احکام محکومیت متعدد قطعی که مشمول مقررات تعدد جرم باشد، بدون رعایت مقررات تعددصادر شده باشد، ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اعمال است و مطابق بندهای الف- ب- ج ماده مذکور، دادگاه ذیربط پس از نقض کلیه احکام صادره، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد تعیین می نماید. البته اعمال این مقررات در خصوص احکام محکومیت قطعی متعددی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده و هنوز به مرحله اجراء در نیامده یا در مرحله اجراء است، با توجه به بند ب ماده ۱۰ این قانون، در صورتی است که قانون لاحق در خصوص مقررات تعدد نسبت به قانون سابق، اخف تشخیص داده شود.