نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳

شماره پرونده ۱۴۵۰ - ۱۸۲ - ۹۳
سوال
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود.
۱- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
۲- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ - ۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.
۲- در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تاثیری در تحقق بزه ندارد.