ماده 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده 134 این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث شهداء یا متوفی قرار گیرد صدور رای نهایی بر عهده کمیسیون تجدیدنظر که از مقامات زیر تشکیل می‌گردد، می‌باشد:
الف - معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.
ب - نماینده ولی فقیه در سپاه یا نماینده وی.
ج - مسئول حفاظت اطلاعات سپاه یا جانشین وی.
د - مسئول بهداری ستاد کل سپاه یا جانشین وی.
ه- - مدیریت قضایی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.
و - رئیس سازمان بازنشستگی سپاه یا جانشین وی.
ز - معاون نیروی انسانی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی.
ح - مدیریت امور ایثارگران ستاد کل سپاه.
تبصره - در مواردی که پرونده مربوطه به پرسنل جمعی ستاد کل یا وزارت باشد حسب مورد نماینده مربوطه در کمیسیون با حق رای حاضر می‌شود.