وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده(۱۸)به شرح زیر می‌باشد:
الف‌- بررسی،تحقیق،اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب‌- ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
تبصره- ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد.در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج‌- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د- تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
ه- طراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی(فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات،استخدام نیروها،آموزش و غیره)و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و- تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز- صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح‌- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی‌- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(۳)ماده(۴)قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک‌- نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ل‌- تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.