فصل پنجم - سایر مقررات از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس ازبررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاد کرده و گزارش آنرا به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره ۲ - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گرو‌ههای تحقیق و بازرس های هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام و‌ظیفه می کنند از فوق العاده جذب اضافی، علاو‌ه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند.
تبصره ‌(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ فوق العاده یاد شده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیئت ها، گرو‌ه ها و دفاتر مزبور است، نمی شود.
میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و‌ظایف و مسوو‌لیت های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:
-‌ اعضا و دبیر هیئت عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان و‌زرا و اعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ۲۰%
اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گرو‌ه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر ۱۵%
-‌ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر ۱۰%
هیأت ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ ت ۲۷۵ه- مورخ ۱۶ /۷/ ۱۳۷۳ می‌شود.