ماده 2 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.