مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی

از قانون دیوان عدالت اداری