ماده 8 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

شورا انجام وظایف مذکور در ماده (4) قانون را بر عهده دارد.
تبصره (اصلاحی 1385/10/17) - به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار آیین نامه تشخیص شرایط اضطراری به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورا خواهد رسید.