فصل‌ چهارم‌ - ارکان‌ از قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ارکان‌ تابعه‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
الف‌ - مجمع‌ عمومی‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ در این‌ قانون‌ «مجمع‌» نامیده‌ می‌ شود.
ب‌ - شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ در این‌ قانون‌ «شورای‌ عالی‌» خوانده‌ می‌ شود و دبیرخانه‌ آن‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ در تهران‌ است‌ مستقر می‌ باشد.
ج‌ - رئیس‌ کل‌.
د - هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌.
تبصره‌ - وظایف‌ و اختیارات‌ و ساختار تشکیلاتی‌ شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
ه- - هیأت‌ های‌ انتظامی‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ ای‌ شاغلین‌ گروه‌ پزشکی‌ و حرف‌ وابسته‌.
و - بازرسان‌.
ز - صندوق‌ رفاه‌ و تعاون‌.
ترکیب‌ مجمع‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ هر یک‌ از شهرستانها با توجه‌ به‌ تعداد شرکت‌ کنندگان‌ در انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستان‌ مذکور، یک‌ یا چند نفر از بین‌ خود را به‌ عنوان‌ نماینده‌ خود برای‌ تشکیل‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ ترتیب‌ زیر معرفی‌ می‌ نماید:
الف‌ - تا پانصد نفر شرکت‌ کننده‌ در انتخابات‌، یک‌ نفر.
ب‌ - از پانصد و یک‌ تا هزار نفر شرکت‌ کننده‌ در انتخابات‌، دو نفر.
ج‌ - از هزار و یک‌ تا هزار و پانصد نفر شرکت‌ کننده‌ در انتخابات‌، سه‌ نفر.
و به‌ همین‌ ترتیب‌ تا حداکثر هشت‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ حوزه‌ مربوطه‌ به‌ عنوان‌ عضو مجمع‌ عمومی‌ انتخاب‌ می‌ شوند.
وظایف‌ مجمع‌ عبارتند از:
الف‌ - استماع‌ گزارش‌ شورای‌ عالی‌، رئیس‌ کل‌ و بازرسان‌ و تصویب‌ سیاستهای‌ کلان‌ پیشنهادی‌ شورای‌ عالی‌.
ب‌ - انتخاب‌ اعضای‌ اصلی‌ و علی‌ البدل‌ شورای‌ عالی‌ برای‌ دوره‌ چهارساله‌ و بازرسان‌ بطور سالانه‌.
ج‌ - مذاکره‌ و اتخاذ تصمیم‌ در سایر اموری‌ که‌ در دستور کار جلسه‌ قرار دارد و طبق‌ قوانین‌ و آئین‌ نامه‌ های‌ مربوطه‌ و سایر ضوابط‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ و در صلاحیت‌ مجمع‌ می‌ باشد.
تبصره‌ ۱ - اعضای‌ مجمع‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (۶) این‌ قانون‌ به‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌ شوند و آئین‌ نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۲ - در اولین‌ جلسه‌ در مورد انتخاب‌ رئیس‌ و دو نفر نائب‌ رئیس‌ و یک‌ نفر منشی‌ مجمع‌ بر اساس‌ آئین‌ نامه‌ ای‌ که‌ با پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ می‌ رسد اتخاذ تصمیم‌ می‌ گردد.
اعضاء شورای‌ عالی‌ عبارتند از:
الف‌ - بیست‌ و پنج‌ نفر از کادر پزشکی‌ به‌ ترتیب‌: سیزده‌ نفر پزشک‌، سه‌ نفر دندانپزشک‌، سه‌ نفر دکترای‌ داروساز، دو نفر دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌، دو نفر کارشناس‌ مامائی‌، دو نفر از سایر لیسانسیه‌ های‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌.
ب‌ - دو نفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (به‌ عنوان‌ ناظر) و یک‌ نفر از کادر پزشکی‌ به‌ انتخاب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و رئیس‌ سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌ کشور.
تبصره‌ ۱ - مجمع‌ عمومی‌ یک‌ سال‌ قبل‌ از انتخابات‌ نسبت‌ به‌ اضافه‌ نمودن‌ و ترکیب‌ و تعداد اعضاء شورای‌ عالی‌ (موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌) مطابق‌ با پیشنهاد شورای‌ عالی‌ تصمیم‌ گیری‌ خواهد نمود.
تبصره‌ ۲ - جلسات‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ که‌ حداقل‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار تشکیل‌ می‌ شود با حضور دو سوم‌ اعضاء شورا رسمی‌ است‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ آراء معتبر بوده‌ و برای‌ واحدهای‌ ذی‌ ربط‌ لازم الاجرا است‌.
تبصره‌ ۳ - وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و معاونین‌ ایشان‌ و نیز افرادی‌ که‌ از طرف‌ وزیر تعیین‌ می‌ شوند می‌ توانند در تمام‌ جلسات‌ شورای‌ عالی‌ و هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ با حق‌ اظهارنظر و بدون‌ حق‌ رأی‌ شرکت‌ نمایند.
تبصره‌ ۴ - شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ دارای‌ یک‌ رئیس‌، دو نایب‌ رئیس‌ و یک‌ دبیر خواهد بود که‌ از بین‌ اعضاء شورا با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء رسمی‌ شورا برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌ گردند.
تبصره‌ ۵ - دبیر شورای‌ عالی‌ مسوول‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اداره‌ دبیرخانه‌ شورا خواهد بود. اداره‌ جلسات‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.
تبصره‌ ۶ - کلیه‌ اعضاء انتخابی‌ شورای‌ عالی‌ می‌ بایست‌ در انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستانها شرکت‌ و انتخاب‌ شده‌ باشند.
رئیس‌ کل‌ سازمان‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌، اداری‌ و مالی‌ و نماینده‌ قانونی‌ سازمان‌ در کلیه‌ مراجع‌ با حق‌ توکیل‌ به‌ غیر و یا نماینده‌ وی‌ می‌ باشد و در حدود مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ و مقررات‌ و ضوابط‌ مربوط‌ دارای‌ اختیار کامل‌ است‌ که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ از بین‌ منتخبین‌ هیأت‌ مدیره‌ سراسر کشور برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ و به‌ رئیس‌ جمهور جهت‌ صدور حکم‌ معرفی‌ می‌ شود.
تبصره‌ ۱ - مجمع‌ عمومی‌ می‌ تواند انتخاب‌ و معرفی‌ رئیس‌ کل‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ منتخب‌ خود واگذار نماید.
تبصره‌ ۲ - شورای‌ عالی‌ حق‌ استیضاح‌ رئیس‌ کل‌ را دارد و در صورتی‌ که‌ دو سوم‌ اعضای‌ شورای‌ عالی‌ رأی‌ عدم‌ اعتماد به‌ رئیس‌ کل‌ بدهند وی‌ عزل‌ می‌ گردد و مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ جهت‌ انتخاب‌ رئیس‌ کل‌ تشکیل‌ می‌ شود. در این‌ فاصله‌ رئیس‌ شورای‌ عالی‌ سرپرستی‌ سازمان‌ را عهده‌ دار خواهد بود.
در هر شهرستان‌ که‌ تعداد مشمولان‌ ماده‌ (۴) این‌ قانون‌ در آن‌ حداقل‌ یکصد نفر باشد نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ تشکیل‌ خواهد شد.
تبصره‌ - کلیه‌ شهرستانهائی‌ که‌ در دوره‌ قبل‌ هیأت‌ مدیره‌ داشتند حتی‌ اگر تعداد اعضاء آنها کمتر از یکصد نفر باشد از این‌ ماده‌ مستثنی‌ هستند.
هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ تا پانصد نفر پزشک‌، مرکب‌ از یازده‌ نفر به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
الف‌ - شش‌ نفر از پزشکان‌ به‌ انتخاب‌ پزشکان‌ شهرستان‌.
ب‌ - یک‌ نفر دندانپزشک‌ به‌ انتخاب‌ دندانپزشکان‌ شهرستان‌.
ج‌ - یک‌ نفر دکتر داروساز به‌ انتخاب‌ دکترهای‌ داروساز شهرستان‌.
د - یک‌ نفر دکتر علوم‌ آزمایشگاهی‌ به‌ انتخاب‌ دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ شهرستان‌.
ه- - یک‌ نفر لیسانسیه‌ مامائی‌ یا بالاتر به‌ انتخاب‌ گروه‌ مامائی‌ شهرستان‌.
و - یک‌ نفر لیسانسیه‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر به‌ استثناء گروه‌ پرستاران‌ به‌ انتخاب‌ گروه‌ لیسانسیه‌ دار یا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ شهرستان‌.
تبصره‌ - مادامی‌ که‌ انتخاب‌ افراد موضوع‌ بندهای‌ (ب‌)، (ج‌)، (د)، (ه-) و (و) ماده‌ فوق‌ صورت‌ نپذیرد، به‌ جای‌ هر کدام‌ آنها یک‌ پزشک‌ انتخاب‌ خواهد شد.
هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانهایی‌ که‌ بیش‌ از پانصد نفر عضو داشته‌ باشد مرکب‌ از هفده‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌ باشد:
الف‌ - ده‌ نفر پزشک‌ به‌ انتخاب‌ پزشکان‌ شهرستانهای‌ مربوطه‌.
ب‌ - دو نفر دندانپزشک‌ به‌ انتخاب‌ دندانپزشکان‌ شهرستانهای‌ مربوطه‌.
ج‌ - دو نفر داروساز به‌ انتخاب‌ دکترهای‌ داروساز شهرستانهای‌ مربوطه‌.
د - یک‌ نفر از متخصصین‌ یا دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ به‌ انتخاب‌ دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ شهرستانهای‌ مربوطه‌.
ه- - یک‌ نفر لیسانسیه‌ مامائی‌ یا بالاتر به‌ انتخاب‌ ماماهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌.
و - یک‌ نفر لیسانسیه‌ پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر به‌ انتخاب‌ فارغ‌ التحصیلان‌ کارشناسی‌ و بالاتر.
تبصره‌ ۱ - نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ یا یکی‌ از شهرهای‌ نزدیک‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ عهده‌ دار وظایف‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانهای‌ تابعه‌ استان‌ که‌ در آن‌ نظام‌ پزشکی‌ تشکیل‌ نشده‌ است‌ نیز می‌ باشد.
تبصره‌ ۲ - اعضاء شهرستانهائی‌ که‌ امکان‌ تشکیل‌ هیأت‌ مدیره‌ را ندارند می‌ توانند در انتخابات‌ یکی‌ از سایر شهرستانهای‌ تابعه‌ شرکت‌ کنند.
رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ هر یک‌ از شهرستانها از بین‌ منتخبین‌ هر شهرستان‌ با پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ مربوطه‌ و صدور حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ منصوب‌ می‌ گردد.
تبصره‌ ۱ - روسای‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستانها همان‌ وظایف‌ و اختیارات‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ در محدوده‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ به‌ استثنای‌ وظایف‌ خاص‌ رئیس‌ کل‌ را به‌ عهده‌ خواهند داشت‌.
تبصره‌ ۲ - عزل‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستان‌ می‌ تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ توسط‌ رئیس‌ کل‌ صورت‌ بگیرد.
بودجه‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ از محل‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء و هدایا و کمک‌ های‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ تأمین‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۱ - بودجه‌ سالیانه‌ نظام‌ پزشکی‌ هر شهرستان‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ همان‌ شهرستان‌ تهیه‌ و طبق‌ آئین‌ نامه‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ هزینه‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۲ - میزان‌ و طرز وصول‌ حق‌ ثبت‌ نام‌ سالانه‌ اعضاء و دیگر مقررات‌ اداری‌ و مالی‌ سازمان‌ و نحوه‌ هزینه‌ بودجه‌ پس‌ از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ به‌ مرحله‌ اجراء در خواهد آمد.
وظایف‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
الف‌ - اجرای‌ دقیق‌ وظایف‌ مقرر در ماده‌ (۳) این‌ قانون‌ و نظارت‌ مستمر بر حسن‌ اجرای‌ آنها از طریق‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌.
ب‌ - نظارت‌ بر عملکرد نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها.
ج‌ - نظارت‌ بر عملکرد صندوق‌ تعاون‌ و رفاه‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌.
د - رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ انضباطی‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها ارجاعی‌ از طرف‌ شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ و رفع‌ اختلاف‌ بین‌ آنها.
ه- - تهیه‌ و تصویب‌ دستورالعملهای‌ اجرایی‌ لازم‌ در چارچوب‌ این‌ قانون‌.
و - انحلال‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و برگزاری‌ انتخابات‌ مجدد در چارچوب‌ این‌ قانون‌.
ز - تصویب‌ بودجه‌ سالیانه‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
وظایف‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ - نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ کلیه‌ اختیارات‌ و وظایف‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ در صلاحیت‌ رئیس‌ کل‌، مجمع‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ می‌ باشد را در محدوده‌ شهرستان‌ مربوطه‌ دارا خواهد بود.
ب‌ - اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ در سطح‌ شهرستان‌.