به منظور اعمال نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هیات‌های بازرسی به کلیه واحدهای قضایی کشور اعزام می‌شوند.