تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۷۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۲-۹۷۹ ک

استعلام:

آیا شاکی می‌تواند راجع به نفقه ایام گذشته بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده شکایت کیفری مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع جرم ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.