عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌ های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته ‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در ‌سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱ - رشته‌ های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌ هائی اطلاق می ‌شود که عنوان آنها با رشته‌ های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ ها با رشته‌ های اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان اینگونه رشته‌ ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌ های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می ‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌ رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.