ماده 194 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل شاغل، جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آنها، تحت پوشش سازمان خدمات درمانی سپاه خواهند بود.