ماده 18 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

استخدام در ارتش عبارتست از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش ‌بینی شده در این قانون.