ماده 15 شرایط عمومی پیمان

روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها
الف) روز و ماه، روز و ماه تقویمی وشمسی است-
ب) تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است-
ج) هرجا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند-
د) عنوان های به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ازآن ها استفاده کرد.