ماده 105 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

(منسوخه 1395/12/24)- هیات تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:
‌الف - رییس ستاد مشترک.
ب - وزیر دفاع.
ج - فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی.
‌د - رییس سازمان عقیدتی سیاسی.
ه - رییس سازمان حفاظت اطلاعات.
‌و - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح.
‌تبصره 1 - پرسنل معترض به تصمیمات هیات رسیدگی مذکور در ماده 104 می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیمات هیات،‌اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه ستاد مشترک تحویل و یا با پست سفارشی ارسال نمایند.
‌تبصره 2 - چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های رسیدگی و هی.‌هیات تجدید نظر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله ستاد‌مشترک با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری نیروهای سه‌گانه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد.