‌فصل اول - وحدت دادگاههای نخستین: از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون ‌در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
‌تبصره ۱ - وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه‌ های قضائی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه ‌شهرستان تبدیل خواهد کرد.
‌تبصره ۲ - وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه ‌شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.

رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی ‌از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی‌ مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل میشود به عهده دادگاه شهرستان است.
دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.