مجمع عالی کانون متشکل از ۳ عضو میباشد:
۱ - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان رئیس مجمع عالی
۲ - مدیرکل خدمات الکترونیک قضائی مرکز به عنوان دبیر جلسه
۳ - رئیس ھیئت مدیره کانون.