کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی از قانون مدنی