درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست‌کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- تاریخ غیبت.
۴- ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.