قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳به تایید شورای نگهبان رسید.