نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ 1360/6/28)

شماره‌: 3525/60 تاریخ 26/6/1360
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌
خواهشمند است‌ نظر خود را پیرامون‌ درخواست‌ سوابق‌ داوطلبان‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ که‌ از سوی‌ دست‌ اندرکاران‌ وزارت‌ کشور صورت‌ می‌پذیرد، با توجه‌ به‌ اهمیت‌ و مسئولیت‌ شرعی حفظ‌ سوابق‌ طبقه‌بندی‌ شده‌، اعلام‌ فرمایند.
مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌
تاریخ‌: 1360/6/28
مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3525/60 مورخ 26/6/1360:
موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ این‌ شرح‌ اعلام‌ می‌شود:
«به‌طور کلی‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حیثیّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بیست و دوم قانون‌ اساسی‌ در غیر مواردی‌ که‌ قانون‌ تجویز می‌نماید، جایز نیست‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی

محتوای مرتبط (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها