شماره‌: ۳۵۲۵/۶۰ تاریخ ۲۶/۶/۱۳۶۰
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌
خواهشمند است‌ نظر خود را پیرامون‌ درخواست‌ سوابق‌ داوطلبان‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ که‌ از سوی‌ دست‌ اندرکاران‌ وزارت‌ کشور صورت‌ می‌پذیرد، با توجه‌ به‌ اهمیت‌ و مسئولیت‌ شرعی حفظ‌ سوابق‌ طبقه‌بندی‌ شده‌، اعلام‌ فرمایند.
مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌
تاریخ‌: ۱۳۶۰/۶/۲۸
مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی‌
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۳۵۲۵/۶۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۶۰:
موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ این‌ شرح‌ اعلام‌ می‌شود:
«به‌طور کلی‌ اطلاع‌ دادن‌ از سوابق‌ مربوط‌ به‌ تعرّض‌ به‌ حیثیّت‌ اشخاص‌ طبق‌ اصل‌ بیست و دوم قانون‌ اساسی‌ در غیر مواردی‌ که‌ قانون‌ تجویز می‌نماید، جایز نیست‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی