ماده 19 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

در موارد ذیل، شورا عضویت هریک از اعضای هیات مدیره را که مشمول عناوین مذکور باشد، لغو و حسب مورد طبق قوانین مربوط اقدام می‌نماید:
1- در صورت صدور حکم قطعی از دادگاه صالح که مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
2- در صورتی که به تشخیص شورا یکی از شرایط مندرج در ماده (6) قانون زایل گردد.
3- تخلف از مقررات قانون، اساسنامه و یا سایر مقررات مربوط، به تشخیص شورا.
4- از دست دادن توانایی جسمانی و روانی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص شورا.
5- عدم حضور غیرموجه در جلسات هیات مدیره، بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال.