ماده 24 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و ‌لباس نظامی به یکی از رتبه ‌های پیش ‌بینی شده در این قانون نائل میشوند.