فصل اول - کلیات از اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

نام: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که منبعد کانون نامیده می‌شود.
مکان: مرکز اصلی کانون در تھران - خیابان شھید بھشتی - نبش خیابان ولیعصر - خیابان عبادی - نبش کوچه منصور - روبروی بیمارستان توس - پلاک ٣ می‌باشد.
مدت: مدت فعالیت از زمان تشکیل به مدت نا محدود می‌باشد.
کانون حسب اعلام قوه قضاییه و با رعایت نیاز ھر استان، کانون استانی راه اندازی خواھد کرد. اساسنامه و سایر امور کانون ھا به موجب آیین نامه ای است که متعاقباً پیشنھاد و تصویب خواھد شد.
تا تشکیل کانون ھای استانی،کانون می‌تواند با ایجاد دفاتر نمایندگی در استان ذیربط امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان را اداره نماید.
اھداف و موضوع کانون:
۱ - نظارت بر کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی در استان ھا
۲ - تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و ارائه به اداره کل
۳ - فراھم نمودن موجبات پیشرفت علمی و عملی دفاتر
۴ - تدوین برنامه ھای آموزشی برای مدیران و کارکنان دفاتر
۵ - بررسی پیشنھاد واصله در تعیین و تغییر تعرفه خدمات قضائی و پیشنھاد به اداره کل
۶ - بازرسی دوره ای و موردی از دفاتر خدمات و ارائه گزارش به اداره کل و ھیأت تخلفات بدوی
۷ - پیشنھاد دریافت درصدی از درآمد و حق عضویت اولیه از دفاتر خدمات
٨ - پیشنھاد توسعه کمی و کیفی دفاتر به اداره کل
۹ - انجام وظایف اجرائی اداره کل در صورت تفویض
١۰ - ھماھنگی کلیه امور صنفی دفاتر
کانون دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه می‌باشد.