ماده 207 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

درجه یا رتبه پرسنل در مرحله تطبیق برابر است با درجه یا رتبه اولیه به علاوه یک چهارم مجموع «حاصلضرب ضریب شایستگی موضوع ماده 214 این قانون در مجموع حاصلضرب ضرایب موضوع ماده 215 این قانون در سنوات خدمتی مربوطه به سال» و سایر ارشدیت های حاصل از دیگر عوامل مندرج در این فصل به سال.
تبصره - ارشدیت های مذکور در این قانون، در محاسبات تا دو رقم اعشار منظور خواهد شد: