ماده 209 قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

عناوین و برچسب‌ها