سپردن کودک و نوجوان به خانواده میزبان با تنظیم صورتجلسه و پس از انجام اقدامات تخصصی برای برقراری ارتباط مطلوب خانواده با کودک و نوجوان حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام می‌شود. در هنگام سپردن کودک و نوجوان برنامه مراقبت به خانواده میزبان تحویل می­گردد.