ماده 162 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

لباس آن عده از پرسنل که بایستی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می‌نماید که لباس خاصی بپوشند با هزینه سپاه تامین خواهد شد.