ماده 15 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مسئولین عقیدتی سیاسی کلیه یگانها و سازمانها از روحانیونی که حداقل دوره سطح را به پایان رسانده و از بینش سیاسی و اجتماعی‌ کافی برخوردار باشند و در هیچ یک از تشکلهای سیاسی عضویت و فعالیت نداشته باشند، تعیین میگردند.