‌بخش پنجم - سایر پرداختها

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پاداش و هزینه سفر و فوق العاده ماموریت در داخل و خارج از کشور و فوق العاده های انتقال محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می‌گردد.
تبصره - به پرسنلی که به ماموریتهای رزمی اعزام می‌شوند بر طبق آیین‌نامه ای که به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید فوق العاده عملیاتی پرداخت خواهد شد.
به پرسنل مجردی که متاهل می‌شوند مبلغی برابر با حاصلضرب ضریب ریالی حقوق در عدد (دو هزار) تحت عنوان هدیه ازدواج برای یکبار در طول خدمت پرداخت می‌گردد.
(اصلاحی 1380/08/08)- جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده ماموریت استفاده می نمایند، در مواردی که به ‌تشخیص بالاترین مقام سازمان و نیرو - حسب مورد - ادامه کار پرسنل در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا می کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت می‌شود میزان اضافه کار بر طبق آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل‌ نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی، ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید، خوراک و سایر هزینه های ضروری آنان با هزینه سپاه تامین می‌گردد.

لباس آن عده از پرسنل که بایستی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می‌نماید که لباس خاصی بپوشند با هزینه سپاه تامین خواهد شد.

(اصلاحی 1383/11/27)- به‌ کلیه‌ جانبازان‌ اعم‌ از شاغل‌ و بازنشسته‌ و وظیفه‌، هدیه‌ ایثار (حق‌ ازکار افتادگی‌) تعلق‌ می‌گیرد که‌ میزان‌ و نحوه‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.