آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور - مصوب ۱۳۹۳ -، آیین‏ نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ - قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور - مصوب ۱۳۹۳ -.
۲ - دستگاه: دستگاه های اجرایی موضوع بند (۶) ماده (۱) قانون.
۳ - املاک دارای رده حفاظتی: اماکن، اراضی و تأسیسات دارای رده های حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت دستگاه‏ ها که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور - مصوب ۱۳۹۳ - و آیین نامه اجرایی آن، حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور تعیین می‌شود.
۴ - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۵ - جنبه های امنیتی: محدودیت ‏های ناشی از رده‏ های حفاظتی تعیین شده مندرج در بند (۳) این ماده.
۶ - کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۰) این آیین ‏نامه.
جنبه های امنیتی به شرح زیر است:
۱ - محدودیت‏ های مربوط به نحوه ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی به سازمان.
۲ - محدودیت‏ های مربوط به نحوه نگهداری اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی در سازمان.
۳ - محدودیت‏ های مربوط به نحوه دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی به اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی.
۴ - محدودیت ‏های مربوط به نحوه انتشار اطلاعات و مستندات و نقشه های املاک دارای رده حفاظتی.
ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی به سازمان به ترتیب زیر صورت می‏ گیرد:
۱ - اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوعِ "قابل حفاظت" به صورت کامل متضمن اطلاعات مورد نظر سازمان، در قالب برگه (فرم) های ابلاغی کارگروه مستقیماً در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و فاقد جنبه امنیتی است.
۲ - اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوعِ "حیاتی، حساس و مهم" با تأکید بر اعلام مشخصات ثبتی، نوع مالکیت، نام دستگاه بهره بردار با ذکر عناوین کلی (مانند وزارتخانه و سازمان) و درج نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری، باغی و زراعی و آموزشی)، به کارگروه تحویل و پس از بررسی، توسط دبیرخانه کارگروه جهت انجام فرایند شناسه‌ گذاری (کدگذاری) به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) ارسال و ظرف (۴۵) روز بدون ذکر سایر مشخصات و بهره بردار اختصاصی به سازمان ارسال می‏ شود.
سازمان با هماهنگی کارگروه ترتیبات خاصی را برای دریافت اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی، ذخیره سازی و نحوه نگهداری آنها اعمال می ‏کند.
در انتشار اطلاعات، مستندات و نقشه ‏های عمومی مربوط به املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم، رعایت موارد زیر الزامی است:
۱ - عدم ذکر کامل عنوان ملک، کاربری و بهره ‏بردار آن جز در موارد استفاده عمومی از قبیل مجتمع قضایی، بیمارستان، کلانتری و اماکنی که به جهت مراجعات عمومی لازم است با مشخصات مکانی ذکر شوند.
۲ - استفاده از عناوینی که کارگروه برای املاک خاص اعلام می ‌کند.
تبصره - تمامی دستگاه ‏ها و موسساتی که متصدی تولید اطلاعات و نقشه‏ های عمومی هستند مانند شهرداری‏ ها و سازمان‏ های فرهنگی و گردشگری ملزم به رعایت محدودیت ‏های مذکور هستند.
سازمان موظف است در مواردی که مجاز به ارایه اطلاعات، مستندات و نقشه ‏های حدنگار (کاداستر) به اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی است، موارد زیر را رعایت کند:
۱ - در ارتباط با اشخاص خصوصی، راجع به املاک مندرج در بند (۲) ماده (۳) در جهات اربعه ملک مورد استعلام صرفاً به پلاک ثبتی و کاربری اعلامی بدون ذکر بهره‏ بردار از قبیل مجتمع اداری، مجتمع مسکونی بسنده نماید.
۲ - در ارتباط با اشخاص عمومی (دولتی و حاکمیتی) جهت تبادل امن اطلاعات و داده‏ ها، کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی موضوع قانون در مورد املاک موضوع این آیین ‏نامه از جمله استعلامات ثبتی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با رعایت مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام خواهد شد.
در صورتی که دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح، تغییری در رده حفاظتی املاک ایجاد کند، موظف است مراتب را به سازمان اعلام کند تا در اجرای مواد (۴)، (۵) و (۶) این آیین نامه، حسب رده حفاظتی جدید اقدام شود.
در مورد املاک کلیه دستگاه‏ ها که فاقد رده حفاظتی هستند و دستگاه مدعی دارا بودن جنبه ‏های امنیتی است، بدواً برای تعیین رده، موضوع به دبیرخانه شورای امنیت کشور و در مورد اماکن و املاک نیروهای مسلح، به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می ‏شود. دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح حسب مورد موظفند ظرف (۴۵) روز وضعیت را مشخص و به دستگاه و کارگروه اعلام کنند. چنانچه ملک مورد نظر واجد رده حفاظتی نباشد، دستگاه موظف است سریعاً اطلاعات و مستندات توصیفی مذکور در ماده (۹) قانون را در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت اخذ رده حفاظتی، مطابق با مفاد این آیین‏ نامه اقدام کند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با مجوز شورای امنیت کشور، نقشه ‏های املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم مورد نیاز دستگاه ها را در اختیار آنها قرار دهد.
به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و عضویت نمایندگان تام ‏الاختیار وزارتخانه ‏های اطلاعات، کشور و دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان نقشه برداری کشور)، سازمان و حسب مورد دستگاه ذی‏ ربط تشکیل می‏ شود.
دبیرخانه کارگروه (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) مکلف است با همکاری سازمان نسبت به ارزیابی سالانه نحوه همکاری و اجرای مفاد این آیین‏ نامه و ماده (۹) قانون توسط دستگاه ‏ها اقدام و گزارش لازم را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به هیئت وزیران ارایه کند.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور