وظایف ھیئت مدیره:
۱ - نظارت بر حسن اجرای امور کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی.
۲ - تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و پیشرفت کاری و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
۳ - پیشنھاد تشکیل کانون استان ھا
۴ - سیاست گذاری در امر آموزش و اجرای آن پس از تصویب اداره کل.
۵ - بررسی پیشنھادھای واصل مربوط به تعیین و تغییر تعرفه ھای مربوط به خدمات الکترونیک قضائی و حق عضویت سالانه و درصدی از درآمدھای دفاتر و ارسال نتایج آن به اداره کل جھت تصویب
۶ - بازرسی ھای دوره ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی ھا و ارسال آن به اداره کل جھت اتخاذ تصمیمات لازم.
۷ - تھیه و تنظیم گزارش مالی و ترازنامه سالیانه جھت ارائه به مجمع عالی
٨ - تصویب پیشنھادات تشکیلاتی واصله از کانون ھای استانی
۹ - بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی و گزارش آن به اداره کل و ھیأت تخلفات بدوی
١٠ - پیشنھاد و ارائه راھکارھای رویه ھای مشترک (وحدت رویه) بر مبنای چھارچوبھای قانونی به اداره کل.
١۱ - تدوین و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنھاد آن جھت تصویب به مجمع عالی.
١۲ - ارائه طرحھای فرھنگی، رفاھی و بیمه برای مدیران دفاتر و ابلاغ آن در صورت تصویب مجمع عالی
١۳ - رسیدگی و تصویب معاملات و نصاب آن طبق آئین نامه مالی و معاملاتی کانونھا.
۱۴ - اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از ھرگونه دعوی و یا انصراف از آن در کلیه مراجع قانونی در راستای وظایف کانون.
١۵ - تعیین حسابرس قانونی.
١۶ - تشکیل ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات بر اساس ضوابط.
١۷ - تدوین و تصویب دستورالعملھای داخلی مورد نیاز کانون و یا تغییرات و یا اصلاح آنھا
۱۸ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۸/۲۳)- کمک مالی به طرح هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.
تبصره ۱: اعضاء ھیئت مدیره و اعضای خانواده و بستگان درجه یک ایشان حق ندارند شخصاً در معاملاتی که با کانون و یا ھر یک از واحدھای زیرمجموعه کانون صورت می‌گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم شرکت نموده و یا سھیم شوند.
تبصره ۲: جلسات ھیئت مدیره به طور منظم و با تعیین دستور جلسه تشکیل و مطالب مورد بررسی که به تصویب برسد طی صورتجلسه ای مکتوب ثبت و نگھداری خواھد شد.