ماده 45 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

آموزشگاه نظامی.
آموزشگاههای نظامی به منظور آموزش نظامی و تخصصی اولیه به کسانی که با مدرک پایان دوره راهنمائی استخدام میشوند تشکیل میشود و دوره‌ آموزشی آن حداقل یک سال خواهد بود هر نیرو یا سازمان متناسب با نیاز خود نسبت به تشکیل آنها در یگانها و مناطق مختلف اقدام و اساسنامه ‌مربوط را تدوین و مواد آموزشی را معین خواهند نمود به نحوی که فارغ‌ التحصیلان آن به خوبی از عهده مشاغل گروهباندومی، گروهبان ‌یکمی و ‌استواردومی برآیند. دوره ‌های آموزش نظامی و تخصصی اولیه این آموزشگاهها ممکن است به صورت مجزا در مراکز آموزشی مختلف ارتش اجرا شود.