ماده 195 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنلی که به موجب مقررات فصل تطبیق این قانون به درجات جدیدی نائل میگردند برای نیل به درجه جدید صلاحیت مکتبی و‌ امنیتی آنان باید مورد تایید مراجع مربوط قرار گیرد.