ماده 13 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره، با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی سازمان است.
تبصره 1- انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره برای دوره‌های بعد، تا انقضای دوره عضویت وی در هیات مدیره بلامانع است.
تبصره 2- نایب رئیس را هیات مدیره از بین اعضا انتخاب می‌کند.