ماده 211 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به پرسنلی که به عنوان نظامی به خدمت خویش ادامه می دهند و از ارشدیت های موضوع ماده 209 این قانون بهره مند می‌شوند به ترتیب زیر مدارک نظامی داده می‌شود:
الف - پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی پآیین تر از سوم راهنمائی و سیکل نظام قدیم باشند، در صورتی که از ارشدیت های کافی تا سطح سیکل بهره مند شوند مدرک سیکل اعطاء می‌شود.
ب - پرسنلی که دارای مدارک تحصیلی پآیین تر از دیپلم و حداقل پایان دوره راهنمائی یا سیکل نظام قدیم بوده و از ارشدیت تا سطح دیپلم بهره مند شوند، مدرک دیپلم نظامی اعطاء می‌شود.
ج - پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی اول و دوم راهنمائی نظام جدید یا اول و دوم متوسط نظام قدیم بوده و در یگانهای رزمی سپاه مشغول به کار بوده یا شوند، در صورتی که از امتیازات کافی تا سطح دیپلم بهره مند شوند، مدرک دیپلم نظامی به آنها اعطاء می‌شود.
تبصره - ترفیعات بعدی کلیه پرسنلی که بر اساس مفاد این ماده موفق به اخذ مدرک نظامی گردند، منوط به موفقیت در آزمون و یا گذراندن آموزشهای فشرده ای است که توسط ستاد کل سپاه و با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، که در این صورت به این قبیل پرسنل مدارک تحصیلی رسمی معادل اعطاء می‌شود.