فصل سوم : حقوق و تکالیف

از قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی
تشکل‌ ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می‌ شوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه ‌های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی- تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
ب- پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه‌های ذیربط؛
پ- ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ‌از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث- ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب‌سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره- تشکل‌های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی‌.
منابع درآمدی تشکل ها عبارتند از:
الف- حق عضویت اعضاء؛
ب- کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه؛
پ- وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره 1- هرگونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره 2- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات‌ ممنوع است.
تبصره 3- ‌تشکل ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ‌ها و پرداختی‌ های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.