ماده 290 قانون مدنی

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

عناوین و برچسب‌ها