به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
تبصره - احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرائی آن است.