وظائف کانون وکلاء به قرار زیر است:
الف‌ - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب‌ - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج‌ - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
د - معاضدت قضائی.
ه - فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.