بخش اول - تعاریف

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن میگردد:
‌الف - ‌فرماندهی کل به جای ‌فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ب - ‌نیروهای مسلح ‌به جای ‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ج - ‌ارتش به جای ‌ارتش جمهوری اسلامی ایران
‌د - ‌ستاد مشترک به جای ‌ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ه- - «‌سپاه پاسداران» به جای «پاسداران انقلاب اسلامی ایران»
‌و - ‌بنا به دستور به جای ‌بنا به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
‌ز - ‌سازمان عقیدتی سیاسی به جای ‌سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ح - ‌سازمان عقیدتی سیاسی به جای ‌سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی.
‌تبصره - نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی ایران اطلاق میگردد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریائی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد.