ماده 82 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

تعداد و ترکیب نیروی انسانی ارتش و همچنین نسبت درجه‌ ها و رتبه ‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول ‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد مشترک تعیین و پس از تایید شورای عالی دفاع به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید ‌مشخص میگردد.