اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.